Έναρξη δικαστικής διένεξης κατά της εισόδου του Επικουρικού της Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Α.Τ.