ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ Γ.Σ. Σ.Υ.ΕΤ.Ε. της 21ης Μαρτίου 2020