Αναγνώριση τίτλων σπουδών των εργαζομένων που πέτυχαν στο δημόσιο διαγωνισμό του 2003