Απορρίφθηκαν από την Ο.Τ.Ο.Ε. οι προκλητικές προτάσεις των Τραπεζών