Αποσύνδεση της χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού από την ετήσια κανονική άδεια αναψυχής.