Αποφάσεις Γενικού Συμβουλίου Ο.Τ.Ο.Ε. σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης στην Τράπεζα της Ελλάδος