Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων Ε.Τ.Ε. υπέρ του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ