Γ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 31.3.2018 -ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ