Ειδική τροποποιητική Επιχειρησιακή Σύμβαση – Μείωση επιτοκίων