Εκλογές Επιτροπών Αντιπροσώπων Καταστημάτων και Διευθύνσεων (Ε.Α.Κ.)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΩΝ (Ε.Α.Κ.)

5 -30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό, τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων Επιτροπών Αντιπροσώπων (Ε.Α.Κ.) σε όλους τους εργασιακούς χώρους της Τράπεζας. Η απόφαση αυτή του Συλλόγου στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση των Επιτροπών, προκειμένου να αποτελούν το βασικό κύτταρο συνδικαλιστικής δράσης, έκφρασης και στήριξης των εργαζομένων στους επιμέρους εργασιακούς χώρους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να εκλεγούν Ε.Α.Κ. σε όλους τους χώρους εργασίας. Όπως έχει άλλωστε αποδειχτεί απ’ την έως τώρα εμπειρία, όπου οι Επιτροπές υπάρχουν και λειτουργούν ουσιαστικά, με τις άμεσες παρεμβάσεις τους και σε συνεργασία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., καταφέρνουν να περιορίσουν τα προβλήματα των Μονάδων τους και να εφαρμόζεται εύρυθμα στην πράξη η εργατική νομοθεσία.

Ο αγώνας για την τήρηση του ωραρίου (σε συνδυασμό με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας), την εφαρμογή του δικαιώματος αποσύνδεσης, την απρόσκοπτη χορήγηση των αδειών, την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, πρέπει να είναι καθημερινός σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Οι Ε.Α.Κ. διασΤο Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε, σύμφωνα με το Καταστατικό, τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέων Επιτροπών Αντιπροσώπων (Ε.Α.Κ.) σε όλους τους εργασιακούς χώρους της Τράπεζας. Η απόφαση αυτή του Συλλόγου στοχεύει στην ουσιαστική αναβάθμιση των Επιτροπών, προκειμένου να αποτελούν το βασικό κύτταρο συνδικαλιστικής δράσης, έκφρασης και στήριξης των εργαζομένων στους επιμέρους εργασιακούς χώρους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να εκλεγούν Ε.Α.Κ. σε όλους τους χώρους εργασίας. Όπως έχει άλλωστε αποδειχτεί απ’ την έως τώρα εμπειρία, όπου οι Επιτροπές υπάρχουν και λειτουργούν ουσιαστικά, με τις άμεσες παρεμβάσεις τους και σε συνεργασία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., καταφέρνουν να περιορίσουν τα προβλήματα των Μονάδων τους και να εφαρμόζεται εύρυθμα στην πράξη η εργατική νομοθεσία.

Ο αγώνας για την τήρηση του ωραρίου (σε συνδυασμό με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας), την εφαρμογή του δικαιώματος αποσύνδεσης, την απρόσκοπτη χορήγηση των αδειών, την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, πρέπει να είναι καθημερινός σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Οι Ε.Α.Κ. διασφαλίζουν ότι κανείς εργαζόμενος δεν αισθάνεται μόνος στο χώρο δουλείας του και ότι τηρούνται απαρέγκλιτα η νομοθεσία και οι Συλλογικές Συμβάσεις για όλα τα θέματα.

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετέχετε μαζικά στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων Ε.Α.Κ. Για να αποκτήσουμε οι εργαζόμενοι δυνατή φωνή παντού, για να προστατέψουμε στην πράξη τα εργασιακά μας δικαιώματα, για περισσότερη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι εργαζόμενοι είναι ενταγμένοι στον Κανονισμό Εργασίας και καταγεγραμμένοι στη δύναμη του Καταστήματος ή της Διεύθυνσης, όσοι δηλαδή εργάζονται στον ίδιο χώρο, ανεξαρτήτως Συλλόγου στον οποίο ανήκουν. Οι Φύλακες, το Προσωπικό της Καθαριότητας, το Τεχνικό Προσωπικό, το Μόνιμο Κλιμάκιο Επιθεώρησης ψηφίζουν στο Κατάστημα ή τη Διεύθυνση όπου έχουν μόνιμη εργασία.

Αναλογία των εκλεγόμενων αντιπροσώπων

 • Σε μονάδες που εργάζονται μέχρι και 10 συνάδελφοι εκλέγεται 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός
 • Σε μονάδες που εργάζονται 11-20 συνάδελφοι εκλέγονται 2 τακτικοί και 1 αναπληρωματικός
 • Σε μονάδες που εργάζονται 21-50 συνάδελφοι εκλέγονται 3 τακτικοί και 2 αναπληρωματικοί
 • Σε μονάδες που εργάζονται από 51 και πάνω συνάδελφοι εκλέγονται 5 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί

Σταυροδοσία :

 • Μέχρι 3μελείς επιτροπές μπαίνει 1 σταυρός στην ψηφοφορία.
 • Σε 5μελείς επιτροπές μπαίνουν 2 σταυροί στην ψηφοφορία.

Η εκλογή των αντιπροσώπων διενεργείται με καθολική μυστική ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων που εργάζονται στην μονάδα με ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

Χρέη εφορευτικής επιτροπής εκτελούν 2 ή 3 συνάδελφοι οι οποίοι εκλέγονται με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση της μονάδας.

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από την εφορευτική επιτροπή μέχρι την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.

Μέλη της επιτροπής, τακτικοί και αναπληρωματικοί, εκλέγονται ανάλογα με τον αριθμό σταυρών που έλαβε ο καθένας.

Η Εφορευτική Επιτροπή (ή εναλλακτικά ο νέος Γραμματέας της Ε.Α.Κ)., συντάσσει, υπογράφει και κοινοποιεί με e-mail: syete2@nbg.gr, αμέσως μετά την ψηφοφορία, πρακτικό ψηφοφορίας και εκλογής αντιπροσώπων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Η Ε.Α.Κ. εκπροσωπείται από τον Γραμματέα της ο οποίος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων, όταν ο αριθμός τους είναι πάνω από 2. Στις περιπτώσεις διμελών Επιτροπών και εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ τους, ο πρώτος σε ψήφους εκτελεί χρέη Γραμματέα.
 • Ο Γραμματέας συγκαλεί τακτική και έκτακτη ολομέλεια της Επιτροπής, διευθύνει τις διαδικασίες και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα τον αναπληρώνει ο επόμενος συνάδελφος σε αριθμό ψήφων.
 • Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την ανακήρυξη των εκλεγμένων μελών από την Εφορευτική Επιτροπή με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους μέλους της. Σε περίπτωση άρνησης του να συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε 15 μέρες, τότε συγκαλείται από τον δεύτερο κατά σειρά σε ψήφους.
 • Οι τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται κάθε μήνα και είναι ανοικτές. Στην ημερήσια διάταξη συζητείται κάθε θέμα που θέτει το 1/3 των μελών της επιτροπής.
 • Η Ε.Α.Κ. συνεδριάζει έκτακτα με πρόσκληση του Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η ομοφωνία στη λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι επιδίωξη της Επιτροπής.
 • Στις συνεδριάσεις μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο και οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι και βοηθούν στην υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής.
 • Η Επιτροπή τηρεί αρχείο των αποφάσεων της με τη διαδικασία συνοπτικών Πρακτικών που υπογράφουν όλα τα μέλη της. Στα πρακτικά των αποφάσεων της Επιτροπής αναγράφονται και οι μειοψηφούσες απόψεις.
 • Την Ε.Α.Κ. μπορεί να ανακαλέσει το σώμα το οποίο την εξέλεξε, δηλαδή η Γενική Συνέλευση των μελών της μονάδας.

Συμμετέχουμε ενεργά και μαζικά στις εκλογές των Ε.Α.Κ.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνάδελφο Μπογδάνο Κωνσταντίνο (τηλ 210 3349931, διεπ. 19931) ή με τη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Βελέντζα Βαρβάρα στη τηλ. 210 3349927, διεπ. 19927).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF