Εσωτερική προκήρυξη για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Πληροφορικής