Η ΟΤΟΕ για το Ν/Σ «∆ημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις». ∆εν θα δεχθούμε αυθαίρετο περιορισμό και στοχοποίηση της συλλογικής δράσης!