Λειτουργία της Δομής Στήριξης του ΔΙΚΕΤΕ για τους τραπεζουπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας