ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ