Πανστρατιά όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε.