Παρέμβαση της Ο.Τ.Ο.Ε. στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών υποθέσεων για την ψηφιακή κάρτα Εργασίας – Αίτημα για συνάντηση

Στις 26.7.2022 η ΟΤΟΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, στην οποία του εκθέτει τα προβλήματα υλοποίησης της ψηφιακής κάρτας στις Τράπεζες, καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις της.

Παράλληλα, η ΟΤΟΕ ζητά συνάντηση με τον Υπουργό, ώστε να του εκθέσει λεπτομερέστερα τις απόψεις της  για τα θέματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας στον κλάδο, καθώς και για τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε η ψηφιακή κάρτα να επιτελέσει με επιτυχία το ρόλο της ως εργαλείο ορθής καταγραφής, παρακολούθησης και αμοιβής του πραγματικού χρόνου εργασίας.και στις Τράπεζες.

Το κείμενο της επιστολής έχει ώς εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49758/2022 Υ.Α για την εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όλες οι Τράπεζες υποχρεώθηκαν από 1.7.2022 να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους,  άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ , χωρίς καμία παρέμβαση του εργοδότη.

Με την από 1.7.2022 ανακοίνωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ γνωστοποιήθηκε ότι η απογραφική διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και 31.8.2022, προκειμένου να δοθεί ο εύλογος χρόνος που απαιτείται για την περάτωση της απογραφής.

Ωστόσο, κατά την πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταγγέλθηκαν από πολλούς εργαζόμενους του Κλάδου  προβλήματα ορθής καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας (δήλωση εισόδου μετά την πραγματική έναρξη της εργασίας ή / και δήλωση εξόδου πριν την πραγματική ολοκλήρωσή της ή ακόμα και συνέχισή της με μη δηλωμένη τηλεργασία, χαρακτηρισμός ως διευθυνόντων υπαλλήλων εργαζομένων που δεν πληρούν τα κριτήρια, προβλήματα από τη μη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στους τηλεργαζόμενους Τραπεζοϋπαλλήλους). Για τούτο θεωρούμε ότι το Υπουργείο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει άμεσα να παρέμβουν προκειμένου έμπρακτα να στηριχθεί η ορθή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας,  ώστε αφ’ ενός να διασφαλίζεται το ωράριο, αφ’ ετέρου να καταγράφονται και να πληρώνονται  οι όποιες υπερβάσεις αυτού.

Περαιτέρω, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη να επεκταθεί άμεσα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στους τηλεργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο στις Τράπεζες, όπως  ρητά έχει συμφωνηθεί με την κλαδική ΣΣΕ, αποτελεί και υποχρέωση των Τραπεζών. Η επίκληση της μη έκδοσης του π.δ του άρθρου 67 παρ. 12 του ν.4808/2021 δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, σε κάθε δε περίπτωση η έκδοσή του έχει υπέρμετρα καθυστερήσει .

Ακόμα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παροχή εργασίας εκτός συμβατικού ωραρίου τεκμαίρεται ότι γίνεται κατ’ εντολή του εργοδότη και για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτού, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε διαφορετική «ερμηνεία» από τις επιχειρήσεις του Κλάδου, ώστε αυτές να αποστούν από την υποχρέωσή τους στην πληρωμή της πραγματοποιηθείσας υπερεργασίας και υπερωρίας αλλά και για να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα από τους ελέγχους των αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχείς.

 Μόνο έτσι θα γίνουν πράξη οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης, ότι με την ψηφιακή κάρτα «πρέπει να σβήσουν οριστικά παραθυράκια αδιαφάνειας και παρερμηνειών». Σε κάθε περίπτωση, η εναρμονισμένη και με το ευρωπαϊκό δίκαιο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων για το ωράριο και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποκλείει τη μετάθεση της ευθύνης για την τήρηση του ωραρίου στον εργαζόμενο.

Επιβάλλεται, επίσης, να υπάρξει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου και διασταύρωσης των δεδομένων  της ψηφιακής κάρτας εργασίας και των καταβαλλόμενων αμοιβών από τους εργοδότες, προκειμένου να διασφαλιστούν  συνθήκες δίκαιης αμοιβής και εργασίας και να γίνει πράξη η συνταγματική προστασία του Κράτους για την εργασία.

Τέλος, από την από 7.7.2022 ανακοίνωση του Υπουργείου σας, διαπιστώθηκε ότι κατά την απογραφική διαδικασία και με την έναρξη της ψηφιακής κάρτας, έχουν χαρακτηριστεί ως διευθύνοντες υπάλληλοι περισσότεροι των 3.000 εργαζομένων στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες, αριθμός εξαιρετικά υψηλός που αποδεικνύει άνευ ετέρου ότι οι Τράπεζες έχουν χαρακτηρίσει ως διευθύνοντες υπαλλήλους και εργαζόμενους οι οποίοι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.  Ο αριθμός των διευθυνόντων υπαλλήλων οφείλει εξ ορισμού να είναι περιορισμένος, προκειμένου να μην εξαιρείται από την εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορά στα χρονικά όρια εργασίας, στην εβδομαδιαία ανάπαυση , στην αποζημίωση – προσαύξηση για την υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

Κύριε Υπουργέ,

Λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που σας εκθέσαμε ανωτέρω,  σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας να επιτελέσει πράγματι το σκοπό της, δηλαδή  την εγγύηση και το σεβασμό του ωραρίου όλων των εργαζομένων στις Τράπεζες.

Τέλος, ζητάμε το ταχύτερο δυνατό συνάντηση, προκειμένου να σας εκθέσουμε λεπτομερέστερα τις απόψεις μας  για τα θέματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας στον κλάδο, καθώς και να αναζητήσουμε τις πλέον κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε η ψηφιακή κάρτα να επιτελέσει με επιτυχία το ρόλο της ως εργαλείο ορθής καταγραφής, παρακολούθησης και αμοιβής του πραγματικού χρόνου εργασίας

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ συνεχίζει, μαζί με τους Συλλόγους –μέλη της, να παρακολουθεί από κοντά τις εφαρμογές της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που αντιμετωπίζει πρόβλημα ορθής καταγραφής, τήρησης και αμοιβής του πραγματικού χρόνου εργασίας του να το αναφέρει στο Σύλλογό του.

Η ΟΤΟΕ σε κάθε περίπτωση θα παρεμβαίνει όπου είναι απαραίτητο, έτσι ώστε  η Ψηφιακή Κάρτα να αποτελέσει πραγματικά ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF