Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη