Πρόσκληση Τακτικής Απολογιστικής Συνέλευσης των Μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.