ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ