Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Διοίκησης-Επιχειρησιακό Σχέδιο 2005-2007