Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. -ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ. -Σ.Υ.ΠΕΚΤΕ- Επιχειρησιακή Σύμβαση