Υπερασπίζουμε το εργατικό θεσμικό πλαίσιο τις Συλλογικές Συμβάσεις και τη Δημοκρατία