Ωράριο αντικατάστασης (ανταλλαγής) των δραχμών σε ευρώ