ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2018 – 2021