Έξοδος κινδύνου κτιρίου Πλουτάρχου 5 – Θεσσαλονίκης