Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τον κ. Σπυρόπουλο Κων/νο Δ/ντη Επιχειρηματικής Ανάλυσης