Η δίκαιη διανομή του bonus απαιτεί συνεργασία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Διοίκησης σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Σύμβαση του 1995