Καταγραφή από τις Ε.Α.Κ. των αναγκών για νέο προσωπικό