Μαζικο διάβημα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη νέα πρόκληση της Διοίκησης