Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ