ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ