Προσλήψεις για την κάλυψη των κενών και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης