Σχετικά με την αγωγή της Διοίκησης κατά ΟΜΕΔ, Ο.Τ.Ο.Ε.