Ψηφιακή κάρτα Εργασίας – Διευθύνοντες υπάλληλοι

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Από την 1.7.2022 ξεκίνησε στις Τράπεζες η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που μόνο η πιστή εφαρμογή του θα μπορέσει να οδηγήσει στον περιορισμό των αυθαιρεσιών που σχετίζονται με το ωράριο εργασίας μας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από την έναρξη της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Επισημάναμε τα «παρατράγουδα» που έχουν σημειωθεί τόσο με ανακοίνωση (Νο 19/19.07.2022) όσο και με συστηματικές παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Από την απογραφική διαδικασία και την χρήση της ψηφιακής κάρτας εξαιρούνται τα στελέχη που έχουν χαρακτηριστεί «Διευθύνοντες Υπάλληλοι» οι οποίοι θεωρούνται ελεύθεροι ωραρίου.

Το παράδοξο που διαπιστώνεται σε όλες τις Τράπεζες, περιλαμβανομένης και της Ε.Τ.Ε., είναι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των εργαζόμενων οι οποίοι θεωρούνται ως «Διευθύνοντες Υπάλληλοι». Εύλογα τίθεται το ερώτημα για την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των συναδέλφων που εξαιρούνται από τη διαδικασία καθώς και τι άλλο μπορεί να εξυπηρετεί αυτός ο μεγάλος αριθμός πλην της πρόθεσης της Διοίκησης να ακυρώσει στην πράξη την κάρτα εργασίας για ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνεννόηση με την Ο.Τ.Ο.Ε. που έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις της με υπόμνημα στο Υπουργείο Εργασίας, ο Σύλλογός μας απέστειλε χθες επιστολή στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ζητώντας να μας χορηγηθούν τα απογραφικά δεδομένα – στοιχεία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας για όλους τους απασχολούμενους στην Εθνική Τράπεζα.

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής επιστολής:

Προς

Γενική Διευθύντρια Aνθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου κα Ε. Χατζηιωάννου

Βοηθό Γενικό Διευθυντή Aνθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου κ. Γ. Αρμελινιό

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιότιμοι κ.κ.,

Όπως γνωρίζετε, για λόγους εναρμόνισης των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης και επαγγελμάτων στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτίστηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) η διεθνής τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων ISCO (International Standard Classification of Occupations), με τελευταία αναθεώρηση το 2008 (ISCO-08).

Η παραπάνω διεθνής ταξινόμηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά, κατά την απογραφική διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη» για κάθε έναν εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ως αναπόσπαστο στοιχείο του Εντύπου 4 – Πίνακας Προσωπικού της επιχείρησης.

Παρά τις ανακοινώσεις και τις συστάσεις τόσο της Ο.Τ.Ο.Ε. όσο και του Συλλόγου μας, σχετικά με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου και την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων, σύμφωνα με την σχετική νομολογία, για τον χαρακτηρισμό των υπαλλήλων ως «ελεύθερων ωραρίου», εμφανίζεται σήμερα στην Εθνική Τράπεζα, ασυνήθιστα υψηλός αριθμός «διευθυνόντων υπαλλήλων», οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοίκησης, θεωρούνται και καταχωρούνται κατά την απογραφική διαδικασία στο σύστημα «Εργάνη» χωρίς τη σήμανση χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας και συνακόλουθα χωρίς δήλωση του ψηφιακού ωραρίου απασχόλησης.

Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά μας περί ενημέρωσης σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα μεταξύ άλλων σύμφωνα με το π.δ. 240/2006, το ν. 1264/1982 και το άρθρο 120 του ν. 4052/2012 με την παρούσα επιστολή μας, σας καλούμε να μας χορηγήσετε τα απογραφικά δεδομένα – στοιχεία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας για όλους τους απασχολούμενους στην Εθνική Τράπεζα, και σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

[Ακολουθούν σχετικοί πίνακες]

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Αναμένουμε την άμεση απάντηση της Διοίκησης στην παραπάνω επιστολή, προκειμένου, σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε., να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να ενημερώνουν το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για κάθε παραβίαση του ωραρίου και μη ορθή εφαρμογή της κάρτας εργασίας.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου η Διοίκηση να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία και να σεβαστεί τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το ωράριο εργασίας και η ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπικό-οικογενειακό χρόνο είναι ιερά και αδιαπραγμάτευτα για όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα