Επιχειρησιακές Συμβάσεις

 1. Κωδικοποιημένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2022-2025
 2. Παράρτημα Ι κωδικοποίησης Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 2022-2025
 3. Παράρτημα ΙΙ κωδικοποίησης Ε.Σ.Σ.Ε. ετών 2022-2025
 4. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. 2022-2025
 5. Πρακτικό Συμφωνίας Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. για τα δάνεια των συναδέλφων 
 6. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2019-2022
 7. Ένταξη συναδέλφων ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην Ε.Τ.Ε
 8. Παράρτημα ΕΣΣΕ 2016-2019 για τα δάνεια των συναδέλφων
 9. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2016-2019
 10. Ένταξη συναδέλφων πρ. ΕΘΝΟDATA στον Κανονισμό Εργασίας
 11. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 – FBB-PROBANK
 12. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014
 13. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013-2015
 14. Συμπληρωματική-Τροποποιητικής της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2012-2015
 15. Συμπληρωματική της Επιχ. Σ.Σ.Ε. 2012-2015
 16. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. 2012-2015
 17. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2009
 18. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2007-2008
 19. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2005-2006
 20. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2005
 21. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2004
 22. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2002-2003
 23. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2000-2001
 24. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1998-1999
 25. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1997
 26. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1996
 27. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1995